Aktuality

27. 9. 2022 - Podzimní slavnost na hlavní budově

Podzimní slavnost se uskuteční ve středu 5 .10. v 16.00 hod. V případě špatného počasí bude termín změněn.

 

30. 9. 2022 - Zahradní slavnost na odloučeném pracovišti

Děkujeme všem rodičům za účast a společně prožitý pohodový čas.
 

Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří nám věnovali finanční nebo materiální sponzorské dary.

Děkuji a velmi si toho vážím.

V. Borovičková

Maminky a tatínkové,
pokud potřebujete radu, jak se s dítětem ráno rozloučit, najdete níže článek  "Když jsou rána ve školce těžká". 

 

 

30. 8. 2022 - Organizace školního roku 2022/23

V základních školách jsou MŠMT vyhlašované prázdniny:
Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Jarní prázdniny: 6. - 12. 3. 2023
Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023
V naší MŠ tyto dny předpokládáme omezený provoz, je závislý na zájmu rodičů.

29. 8. 2022 - Finanční podpora společnosti LIDL

Společnost Lidl otevře koncem září novou prodejnu. Část tržby z prvního dne otevření bude věnována oběma MŠ. Konkrétně se jedná o 50,- Kč z každého nákupu nad 300,- Kč. Vybrané prostředky použijeme na nákup věcí trvalé hodnoty, tj. vybavení tříd, herní prvky, edukační pomůcky apod. 

26. 8. 2022 - Informace pro rodiče budoucích "prvňáčků"

Příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ na hlavní budově dlouhodobě probíhá každý den během dopoledních činností: zaměřujeme se na grafomotorické cviky, uvolňování ruky, rytmizaci, předmatematické představy, předčtenářskou gramotnost, skupinové i individuální činnosti...  Nově se chceme zaměřit na zvýšenou přípravu těchto dětí takto: jedna paní učitelka v čase cca od 13.30 hod. bude 1x týdně pracovat s dětmi ve volných prostorách školy. Rozpis jednotlivých tříd bude v šatně na nástěnkách.
Na odloučeném pracovišti budou předškolní děti pracovat s paní učitelkou ve třídě Hvězdiček.

26. 8. 2022 - Důležité dokumenty MŠ

Žádáme rodiče, aby se seznámili se Školním řádem (záložka mateřská škola) a s Vnitřním řádem školní jídelny (záložka školní jídelna).

1. 9. 2022 - Praxe v MŠ

Praxe studentek pedagogické školy bude probíhat:
- na hlavní budově ve třídě Broučků od 27. 9.
- na odloučeném pracovišti ve třídě Veverek od 27. 9.
 

29. 8. 2022 - Děti s odkladem školní docházky

Žádáme rodiče dětí, které mají odklad školní docházky, aby doložili:
- rozhodnutí poradenského zařízení
- potvrzení od lékaře
- rozhodnutí základní školy
 
Děkujeme.
Nabídku bezplatného webináře pro rodiče naleznete níže.

12. 8. 2022 - Vyhodnocení dotazníků z června 2022

Vážení rodiče,
chtěla bych Vám poděkovat za odevzdání vyplněných dotazníků. Poskytli jste nám tím zpětnou vazbu na otázky, o kterých přemýšlíme. Velmi si vážíme toho, že jste s naší prací spokojeni, že se dětem v naší MŠ líbí, že nám důvěřujete a jste ochotni nám pomoci nejen při organizování akcí, ale i věcným nebo finančním darem.

 

Pokud nám budete chtít jakoukoliv formou pomoci (papíry do tiskárny nebo barevné papíry, lepidla, textil, barvy, případně finanční dar), kontaktujte mě na tel. čísle 724312096, emailem ms@vlibankach. litomysl.cz nebo osobně.

 

Díky nadstandardní finanční podpoře našeho zřizovatele bude během měsíce srpna v přední části školní zahrady nainstalován nový zahradní prvek - laboratoř s pískovištěm.
 

V přílohách se můžete seznámit se zpracovanými výsledky odevzdaných dotazníků z jednotlivých tříd.

 

Děkuji za spolupráci  :-)

 

Vítězslava Borovičková 

1. 2. 2022 - Infomace pro rodiče

Vážení rodiče,

Rada města Litomyšl schválila od 1.9.2022 výši školného v částce 500,- Kč měsíčně.

Prosíme vás, abyste si navýšili limit na svém inkasu.

Děkuji vám za pochopení.

 

V Litomyšli 1.9.2022 Mgr. Vítězslava Borovičková

29. 8. 2022 - Děti v MŠ

Prosíme rodiče, aby do školky dávali děti zdravé - bez kašle, rýmy a zažívacích potíží. V opačném případě dochází ve třídě k nákaze ostatních dětí.

 

Děkujeme.

Žádáme rodiče, aby při předávání dítěte do třídy informovali paní učitelku o případných úrazech doma.
 
Dovolujeme si připomenout, aby všechny děti měly ve skříňkách náhradní oblečení.
 
Děkujeme.

29. 8. 2022 - Doporučujeme

V záložce "Pro rodiče" doporučujeme přečíst článek Když jsou rána ve školce těžká.

Je to zkušenost jedné maminky a funguje.

29. 8. 2022 - Školné, stravné

Prosíme rodiče, aby vše, co se týká stravného a školného posílali na email:

jidelna@vlibankach. litomysl.cz

 

29. 8. 2022 - Informace pro rodiče předškoláka

Povinné předškolní vzdělávání dětí – předškoláků – starší 5 let
Povinnost pobytu dítěte v MŠ je 4 hodiny denně – od 8,00 do 12,00 hodin viz. Školní řád .
Můžete využívat pro pobyt v MŠ celou provozní dobu od 6,00 – 17,00 hodin. Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou o jeden rok školné neplatí.
Pokud dítě nepřijde z jakéhokoliv důvodu do MŠ (nemoc, logopedie, kontrola u lékaře, jiné rodinné důvody – výlet apod.), je nutné jeho absenci omluvit u paní učitelky ve třídě do omluvného listu.
Omlouvejte děti:
Hlavní budova školy : omluvse@lit.cz, nebo tel. 778/ 140 258
Odloučené pracoviště : výdejna 737 826 472
mobil Veverky – 720 213 583
Emailové adresy jednotlivých tříd jsou určeny pouze pro distanční výuku. (neslouží na omlouvání dětí)
 

Sledujte pravidelně webové stránky školy a nástěnky v šatnách :-)

Najdete zde všechny aktuální informace (informace o škole, školní řád, provoz a režim dne v MŠ, omlouvání dětí, úplata za předškolní vzdělávání, vnitřní řád školní jídelny)
 
Pokud ve vaší rodině dojde ke změně, nahlaste ji prosím u třídní učitelky (bydliště, telefon, vyzvedávání dětí pověřenou osobou apod.)
Zaměřte se na sebeobslužné činnosti - samostatné oblékání, správné držení tužky a příboru a na celkovou samostatnost dětí, další informace nalezte v záložce "Předškoláci".

29. 8. 2022 - Změny v cenách stravného

Děti se stravují ve školní jídelně za cenu potravinového normativu

 

Cena stravného:             Děti do 6 let věku            Děti starší 6 let věku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celodenní platba                   42,- Kč                            45,- Kč

Přesnídávka:                         10,- Kč                             11,- Kč

Oběd:                                      23,- Kč                             24,- Kč

Odpolední  svačina :              9,-Kč                              10,- Kč

 

Pokud půjde dítě domů po obědě (rodiče tuto skutečnost nahlásí ráno učitelce), nebude mu odpolední svačina započítána.

Další informace najdete v záložce "Školní jídelna".

 

INFORMACE PRO RODIČE – PLATBA „ŠKOLNÉHO“ A „STRAVNÉHO“
(Vysvětlení pro rodiče, kteří nebyli na schůzce nebo mají nejasnosti v platbách.)

Inkasem bude v září strženo 500,- Kč u dětí, které platí školné (ne předškoláci). Stejně proběhne každý měsíc. (11x za rok). Stravné děti do 6 let 42,- Kč/za den = 882,- Kč předplaceno na září. Stravné děti s odkladem školní docházky 45,- Kč/za den = 945,- Kč předplaceno na září.

Odhlášené dny za září budou odečteny při platbě za říjen.
Stejně tak se vždy odečte odhlášené stravné v dalším měsíci.

29. 8. 2022 - Zavírání branky

Prosíme rodiče, aby při vyzvednutí dětí ze zahrady, zavírali za sebou z bezpečnostních důvodů branku i nahoře.
Děkujeme.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

29. 8. 2022 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

25. 8. 2020 - Naše školka na Facebooku

 

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

Naše školka je zapojena do následujících programů: