Aktuality

16. 5. 2024 - Prázdninový provoz

Provoz o prázdninách:

Červenec - zavřeno

Srpen - otevřeno, provoz do 16.00 hod.

V době uzavření naší mateřské školy můžete využívat MŠ Sedmikráska.

Přihlášky na prázdninový provoz na obě MŠ jsou ke stažení níže.

 

Přihlášky odevzdejte do 14.6.(!!!), v místě, kde bude Vaše dítě mateřkou školu o prázdninách navštěvovat.

13. 6. 2024 - Školní výlet do přírody na Budislav

18. 6. - úterý - pojedou děti ze všech tříd na hlavní budově, mimo Koťat

19. 6. - středa - pojedou děti z odloučeného pracoviště a Koťata

Vyjíždí se ráno, svačinu zajišťuje školka, návrat do oběda, předpokládaná cena 100,- Kč

Bližší info u jednotlivých tříd.

Schůzka pro rodiče nových dětí se uskuteční ve čtvrtek

13. 6. v 15.30 hod., přijďte bez dětí.

Děkujeme.

3. 6. 2024 - Výsledky správního řízení

Seznam přijatých a nepřijatých dětí - viz. soubory níže

Rodiče dětí z nespádových oblastí, kteří podali Přihlášku na obě MŠ, dejte vědět do pátku 7.6., kam Vaše dítě nastoupí.

Rodiče nepřijatých dětí, přijďte, prosím, do pátku 7.6. podepsat Rozhodnutí o nepřijetí.

 

Děkuji.
Mgr. Vítězslava Blažková, ředitelka mateřské školy

16. 5. 2024 - Den dobrovolnictví - poděkování

Z emailu paní ředitelce:

 

Vážená paní ředitelko.  

Moc Vám děkujeme, že jste s dětmi a jejich báječnými učitelkami v úterý dorazily, zapojily se a pomohly vytvořit skvělou atmosféru! Vaše vystoupení byla vydařená a děti usměvavé a velmi šikovné. Celkově to byl pěkný den, kdy se zhmotnila pozitivní energie :).
Fotky najdete na našem Facebooku :) - autorem je Tomáš Pleskot a paní Bisová:https://www.facebook.com/…sl/
Budeme se těšit zase někdy na viděnou. 
S pozdravem a přáním příjemného dne


Mgr. Barbora Burešová
Koordinátorka dobrovolníků
Farní charita Litomyšl

19. 4. 2024 - Článek do Lilie

MŠ v Líbánkách - odloučené pracoviště, ulice Jiráskova……

Jarní dny v mateřské škole…

Začátkem dubna se třída Veverek vydala na první jarní výlet zaměřený na environmentální činnost … aneb aktivity plné prožitků spojené s přírodou. Od rána nám svítilo sluníčko, a tak jsme se vybaveni batůžky, a plni elánu, vydali do Lesoparku „Černá hora“.

Společně jsme si užili příjemné dopoledne v lese. Děti se vzájemně domlouvaly a spolupracovaly na plnění jednotlivých úkolů a hledaly společná řešení. Poznávaly rostliny, přírodniny, přiřazovaly barvy, porovnávaly velikosti stromů, větviček, pozorovaly okolí i různé druhy živočichů. Učily se vnímat a rozvíjet všechny své smysly.

Netradičním a příjemným zážitkem pro děti bylo načerpání energie ze stromového objetí. Při společných  pohybových aktivitách v lese potkávaly kamarády z jiných tříd naší školky.

Dětská zvídavost je nepřekonatelná….  :-)  

Děti nasávaly mnoho zajímavostí o přírodě z informačních tabulí podél  naučné stezky, kde se dozvídaly o přírodě v nejbližším okolí. Během výletu ochutnávaly různé dobroty schované v batůžkách.  Zbylé odpadky a obaly ze svačin průběžně třídily. Tím se přirozeně učily chránit přírodu a nic neodhazovat  na cestě ani v lese.

 „Kousek lesa“ si děti přinesly i do školky – cestou sbíraly různé rostliny a přírodniny

 (klacíky, kamínky, šišky, rostlinky apod.)

Společně jsme  pro rodiče zhotovily i zážitkovou výstavku…..

 Vzájemné sdílení dětské radosti se spoustou prožitků z výletu je pro nás pedagogy tou nejlepší odměnou.

 Už teď se těšíme na další společné akce, které nás do konce školného roku ještě čekají:

Například….oslava Dne matek, výlet s předškoláky, třídní výlety, oslava Dne dětí za sokolovnou, slavnostní rozloučení se s předškoláky……a jiné….  J

 

                                                                                    Jana Hrubá , třída Veverky

18. 4. 2024 - Návštěva paní knihovnice

Paní knihovnice si s dětmi vyprávěla o jednotlivých profesích v kroužku.

Pracovala s dětmi formou hádanek, kvízů, prohlížením knížek a ilustrací.

Děti zjišťovaly, o které povolání se v určité hádance jedná (odborný název …např. kokpit, stetoskop apod.). Ke každému povolání si mohly děti prohlédnout i knížku.

Vyprávění i hádanky byly velmi zajímavé. Paní knihovnice postupně dětem vysvětlovala i pojmy, se kterými se setkaly poprvé. Této aktivity se zúčastnilo asi 50 dětí.

Některá povolání děti neznaly. Více informací zjišťovaly z ilustrací v nabízených  knížkách.

Poslední aktivita byla „ Hádej kdo jsem „ – stolní hra, kterou si děti mohou v knihovně zapůjčit spolu s knihami.

Výstup : znalost povolání, která nejsou častá, seznámení s novými výrazy, skupinové hry a prohlížení knížek, pozvánka k návštěvě městské knihovny,

Akce byla velmi povedená.

3. 4. 2024 - Informace pro rodiče - černý kašel

V případě nákazy černým kašlem:
 
1. Vaše dítě má příznaky onemocnění, kontaktujte pediatra.
2. V případě, že Vy nebo Vaše dítě bylo v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným černým kašlem, bude Vás kontaktovat hygiena s dalšími informacemi. S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým.
3. Pokud se já sám jako rodič cítím zdravý, není třeba vyhledat lékařskou péči ani omezovat sociální či pracovní kontakty.
 
Všechny krajské hygienické stanice jsou se správným výkladem Ministerstva zdravotnictví srozuměny a budou postupovat pod metodickým vedením Hlavní hygieničky ČR. Očkovacích látek pro děti i dospělé je dostatek. Ministerstvo zdravotnictví vyvrací nepravdivé informace, že by hrozilo jakékoli plošné vyloučení neočkovaných dětí z kolektivu. Opatření hygienických stanic budou prováděna individuálně a na základě situace v daném zařízení. Děti mohou standardně dorazit do školy.
 
S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. Vítězslava Blažková, ředitelka MŠ

24. 6. 2024 - Vyřazení předškoláků

Vyřazení předškoláků se uskuteční ve Smetanově domě, děti budou rozdělené na 2 skupiny, které ještě upřesníme.

Děkujeme rodičům za sponzorské dary, za které jsme pořídili nové cvičební pomůcky.

11. 9. 2023 - Nadstandardní aktivita pro předškoláky

Příprava předškoláků probíhá v naší mateřské škole denně v průběhu celého týdne, nabízíme možnost dalších nadstandardních činnosti v odpoledním čase.....
Předškoláci na hlavní budově budou pracovat v době od 12.30 do 13.30 hod. s paní ředitelkou takto:
- Broučci - úterý
- Motýlci - středa
- Koťata - čtvrtek
Činnosti budou zaměřeny na grafomotorická cvičení, komunikační dovednosti, procvičování hrubé i jemné motoriky, poznávací procesy, paměť, zrakové a sluchové vnímání, předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, rytmizaci, vnímání času a prostoru a podobně.
 
Předškoláci na odloučeném pracovišti budou pracovat ve stejném čase s p. učitelkou Novákovou.
Fotky z jednotlivých tříd najdete v záložce Naše třídy a po otevření konkrétní třídy jsou umístěné v dolní části.
Fotky ze společných akcí budou k nahlédnutí  v záložce Fotogalerie pod aktuálním školním rokem 2023-2024.
V záložce Pro rodiče si můžete přečíst článek zkušenost od maminky s názvem Když jsou rána ve školce těžká.
 

30. 8. 2023 - Osvobození od platby školného

Pokud rodič požádá ředitelku MŠ a doloží aktuální podklad, např. rozhodnutí soudu, potvrzení o přiznání dávky.... bude osvobozen od úplaty je dle vyhlášky o předškolním vzdělávání:

  1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
  4. d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.        

28. 7. 2023 - Změna ceny obědů pro děti s odloženou školní docházkou

Od 1.9. 2023 budou pro děti s odloženou školní docházkou zdraženy obědy o 3,- Kč, tzn. z 45,- Kč na 48,- Kč.

Žádáme rodiče těchto dětí, aby si případně navýšili limit inkasa o 100,- Kč.

Děkujeme.

4. 7. 2023 - Kontakty na odhlášení obědů

Prosíme všechny rodiče, aby děti odhlašovali nejpozději do 7.00 hod. - dítě je omluveno ve třídě i v jídelně:
- prostřednictvím aplikace "Naše MŠ"
- telefonicky (nelze sms): 778140258
Odloučené pracoviště:
- prostřednictvím aplikace "Naše MŠ"
- telefonicky (i sms): 737826472

29. 8. 2023 - Děti v MŠ

Prosíme rodiče, aby do školky dávali děti zdravé - bez kašle, rýmy a zažívacích potíží. V opačném případě dochází ve třídě k nákaze ostatních dětí.

 

Děkujeme.

Žádáme rodiče, aby při předávání dítěte do třídy informovali paní učitelku o případných úrazech doma.
 
Dovolujeme si připomenout, aby všechny děti měly ve skříňkách náhradní oblečení.
 
Děkujeme.

29. 8. 2023 - Školné, stravné

Prosíme rodiče, aby vše, co se týká stravného a školného posílali na email:

jidelna@vlibankach. litomysl.cz

 

29. 8. 2023 - Informace pro rodiče předškoláka

Povinné předškolní vzdělávání dětí – předškoláků – starší 5 let
Povinnost pobytu dítěte v MŠ je 4 hodiny denně – od 8,00 do 12,00 hodin viz. Školní řád .
Můžete využívat pro pobyt v MŠ celou provozní dobu od 6,00 – 17,00 hodin. Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou o jeden rok školné neplatí.
Pokud dítě nepřijde z jakéhokoliv důvodu do MŠ (nemoc, logopedie, kontrola u lékaře, jiné rodinné důvody – výlet apod.), je nutné jeho absenci omluvit u paní učitelky ve třídě do omluvného listu.
Omlouvejte děti:
Aplikace: Správa MŠ
Hlavní budova školy : tel. 778 140 258
Odloučené pracoviště : výdejna 737 826 472
mobil Veverky: tel. 720 213 583
Emailové adresy jednotlivých tříd jsou určeny pouze pro distanční výuku. (neslouží na omlouvání dětí)
 

Sledujte pravidelně webové stránky školy a nástěnky v šatnách :-)

Najdete zde všechny aktuální informace (informace o škole, školní řád, provoz a režim dne v MŠ, omlouvání dětí, úplata za předškolní vzdělávání, vnitřní řád školní jídelny)
 
Pokud ve vaší rodině dojde ke změně, nahlaste ji prosím u třídní učitelky (bydliště, telefon, vyzvedávání dětí pověřenou osobou apod.)
Zaměřte se na sebeobslužné činnosti - samostatné oblékání, správné držení tužky a příboru a na celkovou samostatnost dětí, další informace nalezte v záložce "Předškoláci".

29. 8. 2023 - Zavírání branky

Prosíme rodiče, aby při vyzvednutí dětí ze zahrady, zavírali za sebou z bezpečnostních důvodů branku i nahoře.
Děkujeme.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

29. 8. 2023 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

25. 8. 2020 - Naše školka na Facebooku

 

Naše školka má svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

Všichni spolu,registrační číslo projektu:  CZ.02.02.XX/…471     
Od 1. 9. 2023 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

Naše školka je zapojena do následujících programů: