Aktuality

28. 11. 2022 - Důležité upozornění

Z důvodu společné akce s rodiči ( zpívání v kostele od 16.00 hod.) bude provozní doba

1. 12. pouze do 15.45 hod.

20. 11. 2022 - Vánoční besídky ve třídách

Hlavní budova:

- Sluníčka: 14. 12. v 15.30 hod.

- Koťata: 12. 12. v 15.30 hod.

- Broučci: 14. 12. v 15.30 hod.

- Motýlci: 13. 12. v 15.30 hod.

- Vážky: 15. 12 v 15.30 hod.

 

Odloučené pracoviště:

- Veverky 15. 12. v 16.00 hod.

- Hvězdičky 13. 12. 16.00 hod.

28. 11. 2022 - Připravované akce

1.12. – Varhanní vánoční koncert s Petrem Jiříčkem a pěveckým sborem Lilium - zpívání koled v kostele Povýšení svatého Kříže – u ZUŠ od 16,00 hodin
5.12. - Mikulášské radovánky v MŠ
19.12. - Návštěva z knihovny s vyprávěním o Vánocích - odloučené pracoviště
 
Rozsvěcení vánočního stromečku u MŠ – dopoledne s dětmi – termín podle dostupnosti vánočních stromečků
Vánoční besídky a tvořivé dílny v jednotlivých třídách – termíny dodáme

21. 10. 2022 - Čipový systém

Z důvodu bezpečnosti připravujeme od prosince na hlavní budově čipový systém.

Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří nám věnovali finanční nebo materiální sponzorské dary.

Děkuji a velmi si toho vážím.

V. Borovičková

30. 8. 2022 - Organizace školního roku 2022/23

V základních školách jsou MŠMT vyhlašované prázdniny:
Podzimní prázdniny: 26. - 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023
Jarní prázdniny: 6. - 12. 3. 2023
Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023
V naší MŠ tyto dny předpokládáme omezený provoz, je závislý na zájmu rodičů.

26. 8. 2022 - Informace pro rodiče budoucích "prvňáčků"

Příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ na hlavní budově dlouhodobě probíhá každý den během dopoledních činností: zaměřujeme se na grafomotorické cviky, uvolňování ruky, rytmizaci, předmatematické představy, předčtenářskou gramotnost, skupinové i individuální činnosti...  Nově se chceme zaměřit na zvýšenou přípravu těchto dětí takto: jedna paní učitelka v čase cca od 13.30 hod. bude 1x týdně pracovat s dětmi ve volných prostorách školy. Rozpis jednotlivých tříd bude v šatně na nástěnkách.
Na odloučeném pracovišti budou předškolní děti pracovat s paní učitelkou ve třídě Hvězdiček.

1. 2. 2022 - Infomace pro rodiče

Vážení rodiče,

Rada města Litomyšl schválila od 1.9.2022 výši školného v částce 500,- Kč měsíčně.

Prosíme vás, abyste si navýšili limit na svém inkasu.

Děkuji vám za pochopení.

 

V Litomyšli 1.9.2022 Mgr. Vítězslava Borovičková

29. 8. 2022 - Děti v MŠ

Prosíme rodiče, aby do školky dávali děti zdravé - bez kašle, rýmy a zažívacích potíží. V opačném případě dochází ve třídě k nákaze ostatních dětí.

 

Děkujeme.

Žádáme rodiče, aby při předávání dítěte do třídy informovali paní učitelku o případných úrazech doma.
 
Dovolujeme si připomenout, aby všechny děti měly ve skříňkách náhradní oblečení.
 
Děkujeme.

29. 8. 2022 - Doporučujeme

V záložce "Pro rodiče" doporučujeme přečíst článek Když jsou rána ve školce těžká.

Je to zkušenost jedné maminky a funguje.

29. 8. 2022 - Školné, stravné

Prosíme rodiče, aby vše, co se týká stravného a školného posílali na email:

jidelna@vlibankach. litomysl.cz

 

29. 8. 2022 - Informace pro rodiče předškoláka

Povinné předškolní vzdělávání dětí – předškoláků – starší 5 let
Povinnost pobytu dítěte v MŠ je 4 hodiny denně – od 8,00 do 12,00 hodin viz. Školní řád .
Můžete využívat pro pobyt v MŠ celou provozní dobu od 6,00 – 17,00 hodin. Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou o jeden rok školné neplatí.
Pokud dítě nepřijde z jakéhokoliv důvodu do MŠ (nemoc, logopedie, kontrola u lékaře, jiné rodinné důvody – výlet apod.), je nutné jeho absenci omluvit u paní učitelky ve třídě do omluvného listu.
Omlouvejte děti:
Hlavní budova školy : omluvse@lit.cz, nebo tel. 778/ 140 258
Odloučené pracoviště : výdejna 737 826 472
mobil Veverky – 720 213 583
Emailové adresy jednotlivých tříd jsou určeny pouze pro distanční výuku. (neslouží na omlouvání dětí)
 

Sledujte pravidelně webové stránky školy a nástěnky v šatnách :-)

Najdete zde všechny aktuální informace (informace o škole, školní řád, provoz a režim dne v MŠ, omlouvání dětí, úplata za předškolní vzdělávání, vnitřní řád školní jídelny)
 
Pokud ve vaší rodině dojde ke změně, nahlaste ji prosím u třídní učitelky (bydliště, telefon, vyzvedávání dětí pověřenou osobou apod.)
Zaměřte se na sebeobslužné činnosti - samostatné oblékání, správné držení tužky a příboru a na celkovou samostatnost dětí, další informace nalezte v záložce "Předškoláci".

29. 8. 2022 - Zavírání branky

Prosíme rodiče, aby při vyzvednutí dětí ze zahrady, zavírali za sebou z bezpečnostních důvodů branku i nahoře.
Děkujeme.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

29. 8. 2022 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

25. 8. 2020 - Naše školka na Facebooku

 

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

Naše školka je zapojena do následujících programů: