Aktuality

Testování proběhlo bez potíží, děkujeme všem rodičům za klidný přístup a pomoc. Prosíme, docházejte do 7.45 hod., aby byly do 8.00 hod.otestovány všechny děti.
Od 12.4. není povinností MŠ zajišťování distančního vzdělávání pro předškolní děti, které se nezúčastní prezenčního vzdělávání v MŠ. Rodiče mají povinnost nepřítomnost dítěte v MŠ písemně omluvit učitelce.

8. 4. 2021 - Další informace

Vážení rodiče,

právě jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Ale zároveň Vás prosím o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší mateřské školy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

 

V mateřských školách budou děti ve skupinách do 15 ti dětí

a) děti s povinným předškolním vzděláváním

b) děti rodičů IZS a dalších vybraných profesí dle seznamu :

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání, Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

- pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- zaměstnanci bezpečnostních sborů

- příslušníci ozbrojených sil

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

- zaměstnanci Finanční správy České republiky. ▪ priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._ (1) /

Rodič předloží písemné Potvrzení od zaměstnavatele, že vykonává výše uvedenou profesi.

 

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19

2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou – zákonným zástupcem - a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření

3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

 

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy. K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3.dubna 2021).

Testovat se nemusí děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Testování dětí bude probíhat při příchodu dětí do mateřské školy od 6,00 do 8,00 hodin 2x týdně.

Děti budou testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu. Pokud přijde dítě do mateřské školy v úterý nebo ve středu – bude testováno. Ve čtvrtek se zúčastní s ostatními dětmi pravidelného čtvrtečního testování.

Testování bude probíhat ve vstupním prostoru mateřské školy. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje pouze neinvazivním antigenním LEPU testem, který škola poskytne, za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu před mateřskou školou nebo v autě. V případě negativního výsledku odvede dítě do šatny.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Lze uznat test s negativním potvrzením z odběrového místa v den docházky dítěte.

Instruktážní video k testování testy LEPU https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

 

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

Ředitelka školy Vítězslava Borovičková

Informace k zápisu do mateřské školy  pro školní rok  2021/2022

Termín zápisu:  2. – 16. 5. 2021

 

Rodiče mají možnost zapsat své dítě do mateřské školy tímto způsobem - vyplněnou přihlášku zašlou:

  • Do datové schránky mateřské školy – cvix93u
  • E mail MŠ s elektronickým podpisem – ms@vlibankach.litomysl.cz
  • Poštou na adresu školy - Lidická 1056, Litomyšl
  • Osobním podáním ve škole – přihlášku vhodíte do poštovní schránky u hlavního vchodu

Přihláška je ke stažení níže, na stránkách Města Litomyšl nebo k vyzvednutí přímo v mateřské škole.

 

K žádosti přiložíte:

  • kopii rodného listu
  • potvrzení lékaře o očkování dítěte, pokud nebude potvrzeno přímo v přihlášce.

Potvrzení o očkování se netýká dítěte, které bude od 1.9.2021 plnit povinné předškolní vzdělávání.

 

Rodiče obdrží emailem potvrzení o přijetí přihlášky a přidělení jednacího čísla pro správní řízení.

Seznam přijatých dětí pod těmito čísly bude dne 2.6. 2021 zveřejněn na stránkách školy a na dveřích u vchodu do hlavní budovy na Lidické ulici.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ doporučeným dopisem do vlastních rukou.

Školský obvod MŠ je v Obecně závazné vyhlášce města Litomyšl 02/2021 - přiloženo níže.

 

Přihlášky se přijímají až ve dnech zápisu!!! 
Pokud budou doručeny dříve, nebudou zaevidovány.

1. 3. 2021 - Prázdninový provoz

Otevřené MŠ:

- v měsíci červenci (1. - 30.7. 2021) - MŠ v Líbánkách                                                 - v měsíci srpnu (2. - 31.8. 2021) - MŠ Sedmikráska

 

                                 

 

28. 2. 2021 - Ošetřovné

Informace pro rodiče 

Ošetřovné: bližší informace na stránce https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

24. 2. 2021 - Omezení přístupu do šaten MŠ

Vzhledem k situaci prosíme rodiče o dodržování

rozestupů v šatnách MŠ,

tzn. v šatně maximálně 2 osoby

22. 2. 2021 - Informace pro rodiče na hlavní budově

Při vyzvedávání dětí zvoňte na zvonek Vaší třídy.
Paní učitelka vám na dálku otevře.
Děkujeme.

9. 2. 2021 - Potvrzení o zaplacení školného

V jednotlivých třídách je připraveno Potvrzení o zaplacení školného za loňský kalendářní rok, které můžete použít na odpočet ze základu daně.

Pokud bude Vaše dítě pozitivní na COVID-19,

prosíme co nejdříve o informaci paní ředitelce

na email ms@vlibankach.litomysl.cz

Prosíme rodiče ze třídy Vážek o vyzvedávání dětí
po 12.00 hod., aby oběd proběhl v klidu a pohodě.

 
Vážení rodiče,
od 1.2. 2021 dochází ke změně Školního řádu - je doplněn o distanční vzdělávání.
Seznamte se prosím s novým zněním v záložce "Mateřská škola - Školní řád" a vytisknutý je v šatnách dětí.
 
Děkujeme.
Vážení rodiče,
od 1.2.2021 dochází ke změnám ve „Vnitřním řádu školní jídelny“ – cena dopolední a odpolední svačiny a odebírání odpolední svačiny.
Seznamte se prosím s platným zněním, který naleznete v záložce "Školní jídelna" a na třídních nástěnkách v šatnách dětí.
 
Děkujeme.

Vážení rodiče,

děkujeme za vyplnění  Dotazníku pro rodiče. Z Dotazníků vyplynula připomínka o pružnějším informování rodičů o uzavření třídy z důvodu karantény a následném znovuotevření třídy.

Odpovídáme:

Na základě informace od rodičů, že jsou pozitivní, čekáme na test dítěte. Pokud nám rodič sdělí, že je dítě pozitivní, okamžitě voláme na OHS a konzultujeme postup. Informace o uzavření třídy je ihned zveřejněna na webových stránkách a každému rodiči z dané třídy na osobní email.

 

Sledujte, prosím, pravidelně webové stránky školy www.vlibankach.litomysl.cz.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

10. 10. 2020 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

1. 10. 2020 - Začíná keramika

Od měsíce října začínáme s dětmi keramické tvoření.

16. 9. 2020 - Platba školného a stravného

INFORMACE PRO RODIČE – PLATBA „ŠKOLNÉHO“ A „STRAVNÉHO“
(Vysvětlení pro rodiče, kteří nebyli na schůzce nebo mají nejasnosti v platbách.)

V září bylo inkasem strženo 400,- Kč u dětí, které platí školné (ne předškoláci). Stejně proběhne každý měsíc. (11x za rok). Stravné děti do 6 let 35,- Kč/za den = 735,- Kč předplaceno na září. Stravné děti s odkladem školní docházky 36,- Kč/za den = 756,- Kč předplaceno na září.

Odhlášené dny za září budou odečteny při platbě za říjen.
Stejně tak se vždy odečte odhlášené stravné v dalším měsíci.

9. 9. 2020 - Naše školka na Facebooku

Novinka

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

8. 9. 2020 - Vstup do šaten MŠ je povolen

POUZE V ROUŠKÁCH

Děkujeme

Naše školka je zapojena do následujících programů: