Aktuality

24. 5. 2022 - Zápis pro předškolní děti z Ukrajiny - osobní setkání s rodiči

Zápis se koná dne 1.6.2022 od 8.00 hod. do 12.30 hod.
 
Rodiče k zápisu přinesou:
- vyplněnou přihlášku do mateřské školy , přihláška bude potvrzena lékařem - že může být dítě do MŠ přijato
- doklad o povolení pobytu v ČR nad 90 dní
- rodný list dítěte

 

Přihláška do MŠ je ke stažení níže.
Datum: 20. 5. 2022 | Počet fotografií: 2
Pan Lněnička děti seznámil s některými zajímavými živočichy, ptáky, zvířátky a nerosty.

5. 5. 2022 - Přehled akcí do konce školního roku

Akce, které jsou již v tuto chvíli domluvené:

 

9. 5. - divadlo ve Smetanově domě

10 . 5. - návštěva ZUŠ

12. 5. - školní výlet Pasíčka - Sluníčka, Motýlci, Koťata, Broučci, Hvězdičky

30. 5. - městská policie na zahradě MŠ

2. 6. - oslava Dne dětí ve spolupráci se SVČ na zahradě MŠ

10. 6. - školní výlet Pasíčka - Veverky, Vážky

22. 6. - Slavnostní vyřazení předškoláků na zámku - čas bude upřesněn

 

Podrobnější informace najdete na nástěnkách u tříd, případně doplníme průběžně další akce, jako jsou třídní výlety, akce s hasiči......

5. 5. 2022 - Návrh do Participativního rozpočtu na úpravu prostranství před MŠ

Vážení rodiče,

maminka holčičky z naší MŠ navrhla úpravu prostranství před MŠ, viz zpráva níže:

"Přihlásila jsem do letošního ročníku Participativního rozpočtu návrh, který by jistě uvítali nejen současní i budoucí rodiče dětí z naší mateřské školy, ale i samotné děti a jejich paní učitelky, které by malou, leč praktickou úpravu určitě rády dennodenně využívaly. 
  Jde o úpravu nevyužitého prostoru před zadní budovou MŠ. Nyní je zde jen svažitý, travnatý, jinak nevyužitý prostor. 
  Mnoho rodičů vodících děti do zadní budovy si tudy zkracují cestu, což je mnohdy o úraz i o riziku zlomených končetin, když je mokro, nemluvě.
  Stejně tak by úprava zpříjemnila každodenní procházky dětem z obou oddělení zadní budovy, které, míří-li na Suchou, Primátorskou hráz nebo Černou horu, si musí kvůli poměrně vzdálenému přechodu pro chodce obloukem zacházet.
  Navrhla jsem tedy do letošního ročníku Participativního rozpočtu úpravu tohoto prostranství, kde by mohly vzniknout nějaké pěkné kamenné schody, po stranách osázené kvetoucími keři a v horní části prostoru výstavbou krátkého chodníku, na který by navazoval přechod pro chodce. Pokud by projekt díky Vašim hlasům zvítězil, návrh by se realizoval na jaře 2023.
  Schody by dále mohly být využívány v adventním období jako stupně pro děti zpívající u vánočního stromečku :)
  Věřím, že by místo získalo logické a praktické využití a stalo by se pěknějším místem.
  Ráda bych Vás tedy moc poprosila o chvilku Vašeho času - hlasujte, prosím, od 15.5.2022 do 15.6.2022 na webu města, Facebooku či vhozením vyplněného lístku v Informačním centru pro tento nápad"

 

Připojuji se s prosbou o hlasování pro tento projekt.

Děkuji

V. Borovičková, ředitelka

26. 4. 2022 - Besídky pro maminky

Broučci 12.5. v 15.30 hod.

Koťata 10.5. v 15.30 hod.

Sluníčka 4.5. v 15.30 hod.

Motýlci 5.5. v 15.30 hod.

Vážky 5.5. v 15.30 hod.

Veverky 12.5. v 16.00 hod.

Hvězdičky 2.5. v 16.00 hod.

7. 1. 2022 - Provoz v letních prázdninách

 

20. 4. 2022 - Přihlášky na prázdniny

Pod zprávou jsou k vytisknutí Závazné přihlášky na prázdniny pro naši MŠ a pro MŠ Sedmikráska. Po vyplnění odevzdejte přihlášku nejpozději do 17. 6. 2022.

Všechny Přihlášky na MŠ Sedmikrásku odevzdávejte na MŠ Sedmikrásce.

Děkujeme.

4. 4. 2022 - Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech 3. - 5. 5. 2022

 

Podle § 50 Zákona o ochraně veřejného zdraví, předpis č 258/2000Sb. lze do MŠ přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním nebo  má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Výjimku tvoří děti, které k 1. 9. 2022 nastupují k povinnému předškolnímu vzdělávání (5 let).
 
Rodiče mají možnost zapsat své dítě do mateřské školy tímto způsobem:
Vyplněnou přihlášku zašlou:
- Datovou schránkou: cvix93u
- Poštou na adresu: Mateřská škola v Líbánkách, Lidická 1056, 570 01 Litomyšl - Na emailovou adresu: ms@vlibankach.litomysl.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce
- Osobním doručením do školy – poštovní schránka u vchodu do ředitelny.

 

Platné Přihlášky ke správnímu řízení budou pouze ty, které budou doručeny ve dnech 3.- 5.5. a jsou ke stažení níže nebo k vyzvednutí přímo ve škole.

 

K žádosti přiložte kopii rodného listu a potvrzení o očkování, pokud nebude potvrzeno přímo v žádosti. Potvrzení o očkování se nevztahuje na děti s povinným školním vzděláváním – povinné předškolní vzdělávání začne plnit od 1.9.2022.
Pokud bude mít dítě jiné trvalé bydliště než rodič – doloží potvrzení.
Žádost je nutné opatřit podpisy obou rodičů.
Rodič obdrží emailem potvrzení o přijaté přihlášce s číslem jednacím ve správním řízení
Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude uveřejněn na webu školy a na vchodových dveřích mateřské školy.( nejdéle 5.6. 2022 ).
Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží „ Rozhodnutí o nepřijetí dítěte „ doporučeným dopisem poštou – do vlastních rukou.
Zákonný zástupce má možnost nahlížet do spisu a to 5. 5. 14.00 - 15.00 hod.

 

Kritéria pro přijetí - viz. níže

 

4. 4. 2022 - Informace

Pro školní rok 2022/23 se uvolnila místa ve třídě s výukou anglického jazyka.

Pokud budete mít zájem o umístění vašeho dítěte, pište paní ředitelce na email: ms@vlibankach.litomysl.cz.

 

Třída je v menším podkrovním prostoru na odloučeném pracovišti u zámku, ve třídě je 12 dětí, 1 učitelka je zaměstnanec MŠ, druhá mluví pouze anglicky, konverzace probíhá během celého dopoledne a řízená činnost je buď společná, nebo ve skupinkách (česky x anglicky). Angličtinu zajišťuje Jazyková agentura AKAIA. Děti mají s další třídou společnou šatnu a prostor na oběd, v odpoledních hodinách se v ní slučují.

8. 4. 2022 - Děti s odkladem školní docházky

Žádáme rodiče dětí, které mají odklad školní docházky, aby doložili:
- rozhodnutí poradenského zařízení
- potvrzení od lékaře
- rozhodnutí základní školy
 
Děkujeme.
Vážení rodiče,

 

ve dnech 10. - 16.3. proběhla v mateřské škole kontrola české školní inspekce.
Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání. Byla provedena kontrola dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání.
Paní inspektorky procházely všemi třídami, včetně odloučeného pracoviště. Ocenily velké množství metod a forem práce s ohledem na individuální a věkové potřeby všech dětí, maximální využívání hudebních nástrojů během dopoledne a před odpoledním odpočinkem, zaměření se na logopedické, badatelské i pracovní činnosti. Líbily se jim vybavené, bezpečné a udržované školní zahrady i zdravé kvalitní stravování.
Vyzdvihly příjemné klima mateřské školy a spolupráci všech zaměstnanců navzájem.
Výsledek kontroly je pro mne zpětnou vazbou, že námi prováděné předškolní vzdělávání je kvalitní.
 
Vítězslava Borovičková, ředitelka MŠ

 

6. 3. 2022 - Pomoc Ukrajině

Vážení rodiče,

pokud uvažujete o jakékoliv pomoci Ukrajině, můžete využít informace z webu města…….

 

Oslovil mne pan Petr Jiříček s prosbou o finanční pomoc:

Pan Jiříček, otec chlapce docházejícího do naší mateřské školy (zastupitel města, zástupce ředitelky ZUŠ), vyhlásil sbírku na pomoc rodině v Popilnii, kterou osobně zná.

Peníze z níže uvedeného účtu odesílá na pomoc rodině, která provozuje domov pro postižené děti a děti bez rodičů. V tomto městě nefunguje nic, ani obchody….. Proto je nutné, aby jezdili nakupovat všechny potřebné věci do západní Ukrajiny. Rodina pomáhá nejen svým klientům, ale i všem ostatním, kteří ve městě zůstali.

Pokud se rozhodnete, že pomůžete, posílejte své příspěvky na:

č.ú. : 1018283322/6100

 

Za vaši pomoc předem děkujeme.

V. Borovičková a zaměstnanci MŠ v Líbánkách

2. 3. 2022 - Plavecký výcvik pro předškoláky - Koťata, Broučci, Motýlci

Plaveckého výcviku se zúčastní 2 skupiny dětí předškoláků, začínáme 9.3.2022.

 

- CENA 800,- Kč
- KOŤATA, BROUČCI 9:40 – 10,40 hod.
- MOTÝLCI 10,45 – 11,45 hod.

 

Pokud si budete chtít vyzvednout své dítě ze třídy Motýlků po obědě – přijďte v čase asi 12,45 – 13,00 hodin

Děti potřebují:
plavky, ručník, batoh, pití,  igelitový pytlík na mokrý ručník a plavky (kdo chce i plaveckou čepici).

 

Termíny : středy

Březen - 9.3., 16.3., 30.3.,

Duben – 6.4., 13.4., 20.4., 27.4.,

Květen – 4.5., 11.5., 18.5.

24. 2. 2022 - Informace pro rodiče dětí s OŠD - přípravná třída v Osíku

1. 2. 2022 - Infomace pro rodiče

Vážení rodiče,

Rada města Litomyšl schválila od 1.9.2022 výši školného v částce 500,- Kč měsíčně.

Prosíme vás, abyste si navýšili limit na svém inkasu.

Děkuji vám za pochopení.

 

V Litomyšli 1.2.2022 Mgr. Vítězslava Borovičková

3. 11. 2021 - Informace pro rodiče

Pokud byste měl někdo možnost zajistit sponzorský dar pro MŠ, budeme za Vaši aktivitu rády. Poskytnutou částku můžeme uvést do Sponzorské smlouvy a použijeme ji na nákup vánočních dárků.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, ředitelku MŠ na tel. 724312096.

Děkujeme.

25. 10. 2021 - Distanční vzdělávání v MŠ

Informace k distanční formě vzdělávání v MŠ najdete       

v sekci "Předškoláci".

20. 10. 2021 - Děti v MŠ

Prosíme rodiče, aby do školky dávali děti zdravé - bez kašle, rýmy a zažívacích potíží. V opačném případě dochází ve třídě k nákaze ostatních dětí.

 

Děkujeme.

19. 10. 2021 - Zapojení do projektu

Děti na hlavní budově MŠ budou zapojeny do projektu "Zapojení trenérů do výuky TV na 1. stupni a v MŠ".
Bližší informace jsou na webu 1.ZŠ v sekci "Nástěnka".
Žádáme rodiče, aby při předávání dítěte do třídy informovali paní učitelku o případných úrazech doma.
 
Dovolujeme si připomenout, aby všechny děti měly ve skříňkách náhradní oblečení.
 
Děkujeme.

4. 10. 2021 - Seznámení se školním řádem

Prosíme rodiče, aby se seznámili s aktuálním školním řádem v záložce "Mateřská škola" - Školní řád" .
Na třídách bude připraven seznam k podpisu.
Děkujeme.

4. 10. 2021 - Organizace školního roku

 
28. 10.  Státní svátek - MŠ uzavřena
27., 29. 10. - Podzimní prázdniny - omezený provoz
17. 11. - Státní svátek - MŠ uzavřena
23.12. 2021 - 2.1. 2022 - Vánoční prázdniny - MŠ uzavřena
28.2. - 4.3. - Jarní prázdniny - omezený provoz
14. 4. -  Velikonoční prázdniny - omezený provoz
15., 18. 4. - Státní svátek - Velikonoce - MŠ uzavřena
1. 7. - 31.8. - Prázdninový provoz - bude upřesněno

24. 9. 2021 - Doporučujeme

V záložce "Pro rodiče" doporučujeme přečíst článek Když jsou rána ve školce těžká.

Je to zkušenost jedné maminky a funguje.

20. 9. 2021 - Praxe v MŠ

Praxe studentek pedagogické školy začíná:
- od 23.9. na hlavní budově ve třídě Vážek
- od 30.9. na odloučeném pracovišti ve třídě Veverek
Studentky přijdou do MŠ v rouškách a při výstupech budou bez roušek (jsou testované).

16. 9. 2021 - Školné, stravné

Prosíme rodiče, aby vše, co se týká stravného a školného posílali na email:

jidelna@vlibankach. litomysl.cz

 

15. 9. 2021 - Aktivity na zahradě

Dnes navštívily zahradu na Lidické MŠ i děti z odloučeného pracoviště, kde měly aktivity v tee-pee stanu a pohrály si v prostoru kolem.

12. 9. 2021 - Informace pro rodiče předškoláka

Povinné předškolní vzdělávání dětí – předškoláků – starší 5 let
Povinnost pobytu dítěte v MŠ je 4 hodiny denně – od 8,00 do 12,00 hodin viz. Školní řád .
Můžete využívat pro pobyt v MŠ celou provozní dobu od 6,00 – 17,00 hodin. Předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou o jeden rok školné neplatí.
Pokud dítě nepřijde z jakéhokoliv důvodu do MŠ (nemoc, logopedie, kontrola u lékaře, jiné rodinné důvody – výlet apod.), je nutné jeho absenci omluvit u paní učitelky ve třídě do omluvného listu.
Omlouvejte děti:
Hlavní budova školy : omluvse@lit.cz, nebo tel. 778/ 140 258
Odloučené pracoviště : výdejna 737 826 472
mobil Veverky – 720 213 583
Emailové adresy jednotlivých tříd jsou určeny pouze pro distanční výuku. (neslouží na omlouvání dětí)
 

Sledujte pravidelně webové stránky školy a nástěnky v šatnách :-)

Najdete zde všechny aktuální informace (informace o škole, školní řád, provoz a režim dne v MŠ, omlouvání dětí, úplata za předškolní vzdělávání, vnitřní řád školní jídelny)
 
Pokud ve vaší rodině dojde ke změně, nahlaste ji prosím u třídní učitelky (bydliště, telefon, vyzvedávání dětí pověřenou osobou apod.)
Zaměřte se na sebeobslužné činnosti - samostatné oblékání, správné držení tužky a příboru a na celkovou samostatnost dětí.

12. 9. 2021 - Co má umět předškolák

V záložce "Předškoláci" jsou nové informace, doporučejeme přečíst.

Naše zahrada má opět nové prvky: relaxační slunný prostor, domeček pro tématické hry dětí a na odloučeném pracovišti je na zahradě nový chodník.

 

25. 8. 2021 - Změny v cenách stravného

Děti se stravují ve školní jídelně za cenu potravinového normativu

 

Cena stravného:             Děti do 6 let věku            Děti starší 6 let věku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celodenní platba                   37,- Kč                             39,- Kč

Přesnídávka:                             8,- Kč                               9,- Kč

Oběd:                                         21,- Kč                             22,- Kč

Odpolední  svačina :                8,-Kč                                8,- Kč

 

Pokud půjde dítě domů po obědě (rodiče tuto skutečnost nahlásí ráno učitelce), nebude mu odpolední svačina započítána.

Další informace najdete v záložce "Školní jídelna".

 

INFORMACE PRO RODIČE – PLATBA „ŠKOLNÉHO“ A „STRAVNÉHO“
(Vysvětlení pro rodiče, kteří nebyli na schůzce nebo mají nejasnosti v platbách.)

Inkasem bude v září strženo 400,- Kč u dětí, které platí školné (ne předškoláci). Stejně proběhne každý měsíc. (11x za rok). Stravné děti do 6 let 37,- Kč/za den = 777,- Kč předplaceno na září. Stravné děti s odkladem školní docházky 39,- Kč/za den = 819,- Kč předplaceno na září.

Odhlášené dny za září budou odečteny při platbě za říjen.
Stejně tak se vždy odečte odhlášené stravné v dalším měsíci.

25. 8. 2021 - Zavírání branky

Prosíme rodiče, aby při vyzvednutí dětí ze zahrady, zavírali za sebou z bezpečnostních důvodů branku i nahoře.
Děkujeme.

             

Parkování u MŠ
Prosíme rodiče, aby neparkovali před budovou MŠ, ale využívali stání nad MŠ (Lidická ulice) nebo volné parkoviště u zimního stadionu. Zásobování MŠ probíhá v průběhu celého dne.

25. 8. 2021 - Holínky do skříňky

Vzhledem k počasí prosíme rodiče, aby děti měly na vycházky pevnou obuv. Holínky mohou být trvale ve skříňce.

Děkujeme

25. 8. 2020 - Naše školka na Facebooku

 

Naše školka má nově i svůj facebookový profil, které naleznete zde:

https://www.facebook.com/msvlibankach

Naše školka je zapojena do následujících programů: