COVID-19

Aktuální opatření v naší mateřské škole v souvislosti se šířením onemocnění COVID -19

 

Materiál MŠMT -  Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID -19 a další doporučené materiály

 

Zvýšená hygienická opatření :
 • Použití dezinfekce s virucidním účinkem u všech vchodů do mateřské školy
 • Vstup rodičů v respirátorech pouze do šaten
 • Do MŠ budou přijímány děti zdravé, bez známek infekčního onemocnění
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si děti umyjí důkladně ruce vodou a tekutým mýdlem + použití dezinfekce
 • Do mateřské školy nepřinášet hračky z domova
 • Zvýšený důraz na osobní a respirační hygienu dětí, přiměřené průběžné poučení dětí
 • Časté větrání tříd
 • Zrušení samoobslužného stravování dětí

 

Další opatření:
 • V případě, že se u dítěte projeví příznaky infekčního onemocnění během pobytu v MŠ, dojde k jeho izolaci od ostatních dětí z důvodu rychlého zamezení dalšího šíření nemoci. Paní učitelky budou neprodleně kontaktovat rodiče
 • Pokud se u dítěte vyskytují přetrvávající příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je mu umožněn vstup do mateřské školy pouze v případě, prokáže-li prostřednictvím potvrzení praktického lékaře, že netrpí infekční nemocí
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, nicméně pedagogickým pracovníkům bylo používání roušky doporučeno vedením školy ve styku s rodiči a ve společných prostorách školy
 • Proškolení zaměstnanců ohledně prevence šíření koronaviru a používání dezinfekčních přípravků
 • Zvýšená dezinfekce a úklid prostor školy, školní kuchyně