Vnitřní řád školní jídelny

Školní stravování je poskytováno dětem dle zákona č.561/2004Sb. v souladu s §119 o školním stravování ze dne 1.1.2005 a hygienickými předpisy vyhlášky č. 137/2004 Sb. a novely vyhlášky č.107/2008Sb. O školním stravování v platném znění.

Strava je poskytována dle výživových norem, které uplatňuje přílohač.1 k vyhlášce č.107/2005 Sb.a dále podle finančních lilmtů stanovených přílohouč.2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.

Děti se stravují ve školní jídelně za cenu potravinového normativu

 

Cena stravného:             Děti do 6 let věku            Děti starší 6 let věku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celodenní platba                     42,- Kč                               48,- Kč

Přesnídávka:                            10,- Kč                               12,- Kč

Oběd:                                        23,- Kč                                25,- Kč

Odpolední  svačina :                9,-Kč                                 11,- Kč

 

Pokud půjde dítě domů po obědě (rodiče tuto skutečnost nahlásí ráno učitelce), nebude mu odpolední svačina započítána.

 

Úhrada stravného

Stravné je hrazeno zálohově na daný měsíc, v následujícím měsíci se provádí vyúčtování stravného podle skutečné docházky dítěte. Platby se provádí inkasem, výjimečně v hotovosti nejpozději k 15. dni v měsíci.

Podrobnější informace k platbám obdrží rodiče u vedoucí školní jídelny denně od 7,30 do 12,30 hodin.

Mateřská škola nezajišťuje dietní obědy nebo jiné alternativy školního stravování.

 

Přihlašování a odhlašování obědů

Odhlášení dítěte na přechodnou dobu (nemoc, předem známá nepřítomnost) se provádí osobně, telefonicky nebo na mailovou adresu:

Hlavní budova: omluvse@lit.cz

Odloučené pracoviště: telefon 737 826 472

Při náhlém onemocnění nejpozději do 7 hodin daného dne. Výdej do jídlonosičů v případě onemocnění dítěte má nárok na vydání stravy pouze první den nemoci od 11,00 hod. – 11,30 hod.


Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na hlavní nástěnce u vchodu do MŠ a na www stránkách školy.

Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem dle novely vyhlášky č.107/08 Sb. o školním stravování v platném znění.